Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor training en coaching door Leerpraktijk Lansingerland
KvK 63445387, gevestigd te Bergschenhoek, versie september 2015


Artikel 1: Algemeen
a. Leerpraktijk Lansingerland is opgericht door Leslie van Schijndel-van Dorp, gevestigd te Bergschenhoek. Leerpraktijk Lansingerland richt zich op training en coaching van kinderen, middelbare scholieren en studenten.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens verzorgde Leerpraktijk Lansingerland training en coaching.
c. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Leerpraktijk Lansingerland  en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Leerpraktijk Lansingerland en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 : Inschrijving
a. Inschrijven voor een cursus of coaching gebeurt schriftelijk via een aanmeldformulier of online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Leerpraktijk Lansingerland bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Leerpraktijk Lansingerland behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
b. Er is een maximum van 5 deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de cursus, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7.
c. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4:  Coaching en training.
a. Leerpraktijk Lansingerland spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van cursus en coaching.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nimmer een resultaatverplichting.
c. Leerpraktijk Lansingerland behoudt zich het recht voor de locatie voor de cursus te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus geen doorgang te laten vinden. Leerpraktijk Lansingerland zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
a. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Leerpraktijk Lansingerland verzendt daartoe (per email) een factuur.
b. Coaching sessies worden achteraf per maand gefactureerd.
c. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Leerpraktijk Lansingerland zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
d. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursusdata, –tijden en -locatie.

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus en het coaching traject, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
c. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
d. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door Leerpraktijk Lansingerland van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.
e. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan


Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging
a. Indien door omstandigheden een cursus of coaching-sessie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Leerpraktijk Lansingerland trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus of coaching-sessie. Indien een vervanging niet mogelijk is en Leerpraktijk Lansingerland de cursus of coaching-sessie annuleert zal Leerpraktijk Lansingerland het reeds voldane bedrag restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Leerpraktijk Lansingerland is uitgesloten.
b. Inschrijvingen kunnen tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus of coaching sessie geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
c. Bij afzeggingen van individuele coaching sessies door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
a. Met het geven van de cursus of coaching aanvaardt Leerpraktijk een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Leerpraktijk Lansingerland geleverde cursus en coaching de uiterste zorg wordt betracht, kan Leerpraktijk Lansingerland de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.
Leerpraktijk Lansingerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
b. Leerpraktijk Lansingerland sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
c. Aan informatie op www.leerpraktijklansingerland.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Leerpraktijk Lansingerland zijn vermeld aangaande cursus en coaching kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht
a. Het auteursrecht van het cursusmateriaal van de opleiding snel leren = leuk leren berust bij
Time 2 Control.

Artikel 10: Geschillen
a. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Leerpraktijk Lansingerland geleverde cursus, of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Leerpraktijk Lansingerland kenbaar worden gemaakt per mail aan leslievs04@gmail.com
Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
b. Van toepassing is steeds de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
c. Op geschillen tussen Leerpraktijk Lansingerland en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.